กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเจตนารมณ์ รมว_สธ_ Thai

 

 

Slide กล่าวเจตนารมณ์ ปี 2563

คำประกาศเจตนารมณ์

คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ประจำปี 2563

(ข้าพเจ้า……………………..กล่าวชื่อตนเอง………………………………..)

ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน

และขอถวายสัจวาจา (สัด-จะ-วา-จา-) ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงคุณธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของพระราชอาณาจักรไทยสืบไป

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.