ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน

โดยมีแพทย์หญิงวิมล มณีอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้ต้อนรับคณะดูงาน
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

 

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.