พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การป้องกันและระงับการแพร่กระจายเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ”

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การป้องกันและระงับการแพร่กระจายเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ”

โดยมีนายแพทย์อนุพันธ์ หวลบุตตา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานและผู้มอบ จัดขึ้นโดยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.