ประชุมวิชาการเรื่อง “แนวทางเวชปฏิบัติโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน” ปี 2562

ประชุมวิชาการเรื่อง “แนวทางเวชปฏิบัติโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน” ปี 2562

เรียนเชิญบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและเภสัชกรร่วมงาน แนวทางเวชปฏิบัติโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน  ปี 2562

โดยการบรรยายของ
อ.นพ.สมดุลย์ คูหาพัฒนกุล (แพทย์อายุรกรรม โรงพยาบาลด่านช้าง) ในหัวข่อ “leveraging Health Data of Hypertension to Drive Quality outcome in Suphanburi Healthcare” ช่วงเวลา 12.00น.-12.40น.

อ.พญ.รุ่งไพลิน บูรณากาญจน์ (แพทย์อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสึม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช) ในหัวข้อ “Hypertension managerment in T2DM patients : Role of L/T type CCB” เวลา 13.00-14.00 น.

อ.ภก.ดร.อนันต์ชัย  อัศวเมฆิน (ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)  ในหัวข้อ “Are there any Difference between CCBs drugs : Review and Update for Pharmacist” เวลา 14.20 – 15.20 น.

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.