คู่มือสำหรับประชาชนในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564

คู่มือสำหรับประชาชนในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชได้รับนโยบาย ให้ดำเนินการตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ (Moph Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลหลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหา ในกรณี ที่มีการร้องเรียน เรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 3 หมวด 5 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เอกสาร : Download

EB1-2020
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.