กิจกรรมอบรมสัมมนา “โครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล” ประจำปี 2562

นำทีมโดยอาจารย์ศรีสกุล แสงประเสริฐ ผอ.สบส5 ราชบุรี และมีนายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ให้การต้อนรับทีมสำรวจจากทีมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 ราชบุรีต้อนรับคณะดูงานระบบงานสุขศึกษา จากโรงพยาบาลราชบุรี

โดยการต้อนรับของคุณปรษณา เปล่งอารมณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และทีมงานสุขศึกษาโรงพยาบาลฯ นำเสนอระบบงานสุขศึกษา ให้กับทางโรงพยาบาลราชบุรี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดในการบริการแก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการด้านสาธารณสุข


อบรม “โครงการพัฒนาระบบบริการและระบบสนับสนุนด้านสุขภาพ” Palliative Care

โดยการบรรยายของ…แพทย์หญิงบุษรา เทพาวัฒนากุล และทีม palliative care ในงานอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการและระบบสนับสนุนด้านสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ประจำปีงบประมาณ 2562


พิธีส่งมอบ “อาคารฉันทนา รวมเมฆ” ให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ นำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ และคณะ ได้รับมอบอาคารฉันทนา รวมเมฆ จากครอบครัว อาจารย์ดวงพร รวมเมฆ, คุณปรีดา รวมเมฆ, คุณอุษา เศษธะพานิช บริจาคอาคารฉันทนา รวมเมฆ มูลค่า 9,600,000 บาท ให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี


รับบริจาค จากคุณวิชัย คุณสร้อยเฮียง สิทธิเกรียงไกร พร้อมบุตร สะใภ้ หลาน บริจาคจำนวนเงิน 500,000 บาท

มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลฯ เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ศูนย์โรคหัวใจ เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท โดยมีนายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นผู้รับมอบ


รับบริจาค จากคุณสุพร อรุโณทัย จำนวนเงิน 100,000 บาท

มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลฯ เพื่ออุทิศให้ คุณสิริวัสพัทธ์ อรุโณทัย ในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ศูนย์โรคหัวใจ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท โดยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
1 2 3 4
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.