ผู้บริหารโรงพยาบาล
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

น.พ.ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

พญ.วิมล มณีอินทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (๑)

นพ.วุฑฒา สว่างสุภากุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (๒)

นางปราณี เกษรสันติ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

นพ.ชาติชาย สามัคคีนิชย์
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

นพ.สมชาย หฤหรรษวาสิน
รองผู้อำนวยการด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์

นพ.วัชระ ตั้งศรีสกุล
รองผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ

นพ.ผดุงสิทธิ์ ละมัยเกศ
รองผู้อำนวยการด้านบริการด่านหน้า

นพ.อนุพันธ์ หวลบุตตา
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการปฐมภูมิ

พญ.ธัญญากร นันทิยกุล
รองผู้อำนวยการด้านจริยธรรม