ผู้บริหารโรงพยาบาล
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

น.พ.ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

พญ.วิมล มณีอินทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายกฤต ภูมิพัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางปราณี เกษรสันติ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

นพ.ธีรินทร์ รัตนพิชญชัย
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการด่านหน้า

นพ.อนุพันธ์ หวลบุตตา
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการปฐมภูมิ

นพ.วุฑฒา สว่างสุภากุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่2 และรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

นพ.สมชาย หฤหรรษวาสิน
รองผู้อำนวยการด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์

นพ.วัชระ ตั้งศรีสกุล
รองผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ

นพ.ชาติชาย สามัคคีนิชย์
รองผู้อำนวยการด้านพัสดุ

นพ.พัฒน์ วรรณปิยะรัตน์
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ

พญ.ธัญญากร นันทิยกุล
รองผู้อำนวยการด้านจริยธรรม