ทำเนียบผู้อำนวยการ
ทำเนียบผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้
ทำเนียบผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

นายแพทย์เคียน พานิช
(พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2507)

นายแพทย์วิสุทธิ์ สนธิรัตน์
(พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2526)

นายแพทย์วิสิฎฐ์ สุวรรณิก
(พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2532)

นายแพทย์บัณฑิต เลขวัต
(พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2533)

นายแพทย์วินิจ ศรีบุญมา
(พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2534)

นายแพทย์เจตน์ อจลพงศ์
(พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2538)

นายแพทย์สมชัย นิจพานิช
(พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542)

นพ.สมชาย เชื้อเพชระโสภณ
(พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545)

นพ.ประเสริฐ หลุยเจริญ
(พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547)

นพ.สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ
(ส.ค.2547 - ม.ค.2548)รักษาการ

น.พ.ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ
(พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2560 )

น.พ.ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล
(พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน )