แผนผังโรงพยาบาล
แสดงอาคารและสถานที่ต่างๆของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
แผนผังโรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราช
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
 • 1. อาคารเจ้าพระยายมราช
 • 2. อาคารอำนวยการ 11 ชั้น
 • 3. อาคารอุบัติเหตุ 7 ชั้น
 • 4. อาคารออร์โธปิดิกส์
 • 5. อาคารเฉลิมพระบารมี
 • 6. อาคารผู้ป่วยนอกและศูนย์วินิจฉัยรักษาผ่าโรคหัวใจ 6 ชั้น
 • 7. ธาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ 11 ชั้น
 • 8. อาคารบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา 2
 • 9. อาคารบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา 3
 • 10. อาคารผู้ป่วย 100 เตียง
 • 11. อาคารผู้ป่วยพิเศษ 5 ชั้น
 • 12. อาคารปลายฝ้า
 • 13. อาคารพักผ้าเปื้อน
 • 14. ธนาคารรักษ์โลก (ธนาคารมูลฝอยรีไซเคิล)
 • 15. คลินิกวัณโรค
 • 16. ระบบบบำบัดน้ำเสีย
 • 17. อาคารที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
 • 18. อาคารหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
 • 19. อาคารจอรถ 7 ชั้น
 • 20. เสาธงและศาลเจ้าพ่อเห-รา