.: ดวงตาเป็นสิ่งสำคัญ เปรียบเสมือนหน้าต่างของชีวิต :.
Menu
บุคลากรในหน่วยงาน
     
แพทย
นพ.ไชยรัตน์ ตั้งศรีสกุล หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
นพ.ประกิต คล้ายสุบรรณ รองหัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
พญ.พรรณเพ็ญ สามัคคีนิชย์  
พญ.ศรัยทิพย์ ชูศักดิ์ตระกูล  
พญ.วิภาดา วามวาณิชย์  
พญ.จุฑารัตน์ ป้อมสถิต (ลาศึกษาต่อ)

Copyright ©2007 COMPUTER CENTER All rights reserved.
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 950 ถนนพระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0-3552-1555 โทรสาร 0-3551-1738
ออกแบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
e-mail: yommaraj@hotmail.com