ข้อมูลหน่วยงาน

คำขวัญ พยาบาลสากล 2556....

“Closing the elgap: the Millennium Devopment Goals
: 8,7,6,5,4,3,2,1”


หรือ

“ ร่วมจิตปิดช่องว่าง : พยาบาลร่วมทางเพื่อเป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ"


เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพิเศษ 8 matrix
เพื่อนบ้าน

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  Mail: nurse@yrh.moph.go.th ::