:: แนะนำกลุ่มงาน ::

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
อยู่ในกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ และทุติยภูมิ