best view on IE5 or higher,
display 1024*768 pixels,
Text size medium

 

 

 

:: แนะนำกลุ่มงาน ::

กลุ่มงานศัลยกรรม
( งานห้องผ่าตัด )
อยู่ในกลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูม


:: หน้าที่ ::
งานห้องผ่าตัดมีหน้าที่ให้บริการตรวจ รักษา วินิจฉัยโรคด้วยการผ่าตัด
และการส่องตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกครอบคลุม
ทุกระยะการผ่าตัดตลอด24 ชั่วโมงให้บริการในสาขาศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยกรรมสูติ-นรีเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ศัลยกรรมเด็ก ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง ศัลยกรรมจักษุ หู คอ จมูก