หน้าแรก
บุคลากร
ผลงาน
เบอร์โทรหน่วยงาน
:: แนะนำกลุ่มงาน ::

กลุ่มงานรังสีวิทยา
อยู่ในกลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ


:: หน้าที่ ::

1. บริการทางการแพทย์ด้านรังสีวิทยา ได้ทุกระดับของร่างกาย
โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์จากเครื่องมือเต็มที่

2. ให้บริการต่อชุมชนได้ด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ตามหน้าที่ของโรงพยาบาลศูนย์

3. มีการพัฒนาทางวิชาการ
เครื่องมือและบุคคลอย่างต่อตนเองและเหมาะสมโดยคำนึงถึงปัจจุบันต่าง ๆ


Copyright ©2007 COMPUTER CENTER All rights reserved.
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 950 ถนนพระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0-3552-1555 โทรสาร 0-3551-1738
ออกแบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
e-mail: yommaraj@hotmail.com