คลินิกพิเศษให้บริการทุกวันทำการ เวลา 8.00 เป็นต้นไป


วัน / เวลา 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์
  เบาหวาน - ความดันโลหิตสูง/ติดเชื้อ
 • -พ.ญ.รัตนา/พญ.แทนชนก/พญ.ลธลิตา
  ผิวหนัง
 • -นพ.วิทยา
  โรคหัวใจ
 • -พญ.นพวรรณ (ชั้น3)
  โรคตับ
 • -นพ.เอลวิล
  ระบบหายใจ
 • -นพ.สุรศักดิ์
  โรคไต
 • -พญ.วินดา (ชั้น2)
  CVT *จันทร์เว้นจันทร์
 • -นพ.สยาม
อังคาร
  เบาหวาน - ความดันโลหิตสูง/โรคหัวใจ
 • -นพ.กรชเทพ/นพ.อนุพันธ์/พญ.นพวรรณ
  ไทร์รอยด์/ภูมิแพ้/เก๊าห์
 • -นพ.อนุพันธ์/พญ.วิไลพร
  ระบบทางเดินอาหาร
 • -นพ.เอลวิล
  โรคไต
 • -พญ.วนิดา (ชั้น2)
พุธ
  เบาหวาน
 • -พญ.วิลไลพร/นพ.ชาติชาย/พญ.บุษรา
  Warfarin
 • -พญ.นพวรรณ (ชั้น3)
  โรคหัวใจ
 • -นพ.ไพโรจน์/พญ.อรัญญา
  อายุรกรรมประสาท
 • -พญ.วรวรรณ
  โรคไต
 • -พญ.พิมพ์พงศ์ ชั้น 2
พฤหัสบดี
  เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
 • -พญ.บุษรา | พญ.รัตนา | พญ.วิไลพร
  ผิวหนัง
 • -นพ.วิทยา
  โรคไต
 • -พญ.พิมพ์พงศ์ (ชั้น2)
  HF.
 • -พญ.นพวรรณ (ชั้น3)
  มะเร็ง
 • -พญ.แทนชนก
  โรคข้อ
 • -พญ.วิไลพร(ชั้น2)
วันศุกร์
  เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
  /อายุรกรรมประสาท/โรคหัวใจ
 • -พญ.ชาติชาย | พญ.วรวรรณ | พญ.อรัญญา
  คลินิกรักษ์ปอด
 • -นพ.สุรศักดิ์ | พญ.ลัลธลิตา
-

วัน / เวลา 08.00 - 12.00
จันทร์
  โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
 • -นพ.วุฑฒา สว่างสุภากุล
 • -นพ.สวัสชัย ลิ่ม
อังคาร
  โรคศัลยกรรมประสาท
 • -นพ.อำนาจ บุญเกิด
  ศัลยกรรมตกแต่ง
 • -พญ.ณัฐชา วามวาณิชย์
พุธ
  โรคศัลยกรรมประสาท
 • -นพ.วีระชัย กิจรุ่งไพบูลย์
พฤหัสบดี
  โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
 • -นพ.พีรพัฒน์ ชีวะอิสระกุล
  โรคศัลยกรรมประสาท
 • -นพ.ศิระ จิรานุวัฒน์
  ศัลยกรรมตกแต่ง (ปากแหว่ง-เพดานโหว่)
 • -นพ.ศรายุทธ สารเจริญ (ทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน)
วันศุกร์
  โรคศัลยกรรมประสาท
 • -นพ.ชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย

วัน / เวลา 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์
  คลินิกปัญหาสุขภาพ
  คลินิกทารกแรกเกิด
 • -หมายเหตุ
 • -จันทร์ เว้น จันทร์
อังคาร
 • -
  คลินิกทารกแรกเกิก
  คลินิกโรคปอด
  คลินิก NAPA
พุธ
  คลินิกปัญหาสุขภาพ
  คลินิกสุขภาพเด็กดี (ฉีดวัคซีน)
พฤหัสบดี
  คลินิกโรคเลือด
  คลินิกโรคไต
  คลินิกโรคหอบและภูมิแพ้เด็ก
วันศุกร์
 • -
  คลินิกสุขภาพเด็กดี (ฉีดวัคซีน)

คลินิก วัน - เวลา แพทย์
  คลินิกศัลยกรรมเปลือกตา & ท่อน้ำตา
 • อังคารบ่าย
 • พญ.จุฑารัตน์ ป้มสถิตย์
  คลินิกประสาทจักษุ
 • พุธ เช้า-บ่าย
 • นพ.ธรณิศร์ ดีประเสริฐวิทย์
  คลินิกเฉพาะทางโรคต้อหิว
 • วันพฤหัสบดี
 • พญ.พรพิมล จักรสถาพร

ตรวจทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
ให้บริการทุกวันทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
วัน แพทย์
จันทร์
  นพ.ผดุงสิทธิ์ ละมัยเกศ
  นพ.ธนา บูรณพันธฤกษ์
อังคาร
  นพ.วิชญ์ ไพรัชเวทย์
พุธ
  นพ.พินิตเวช ภิญภูษาฤกษ์
พฤหัสบดี
  นพ.กิติพัฒน์ บุณยรังควร
วันศุกร์
  นพ.พุฒิพันธ์ ชาติธรรมรักษ์