บริการห้องตรวจทุกวันทำการ เวลา 8.00 เป็นต้นไป


ตรวจทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.
บริการทุกวันทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
วัน ห้องตรวจ 1 ห้องตรวจ 2
จันทร์
  นพ.สุทธิพันธ์ ดำริห์ศิลป์
  นพ.วิชัย เหล่าเรืองโรจน์
อังคาร
  นพ.พิชัย ลิ้มป์ชาติไพบูลย์
  พญ.รวีวรรณ
พุธ
  นพ.วุฒิเวช จรัสมานะโชติ
  นพ.พิพัฒน์ วัชระพงศ์ไพบูลย์
พฤหัสบดี
  พญ.รวีวรรณ
  นพ.สุทธิพันธ์ ดำริห์ศิลป์
วันศุกร์
  แพทย์หมุนเวียน
  นพ.พิชัย ลิ้มป์ชาติไพบูลย์ สลับ นพ.วุฒิเวช จรัสมานะโชติ

ห้องตรวจกระดูกและข้อ
บริการทุกวันทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
วัน ห้องตรวจ 1 ห้องตรวจ 2
จันทร์
  นพ.ดรงค์ เศรษฐจันทร
  นพ.วโรดม ลิ้มศรีเจริญ
อังคาร
  นพ.ธนา บูรณพันธฤกษ์
  นพ.ยศ เขียวอมร
พุธ
  นพ.วโรดม ลิ้มศรีเจริญ
พฤหัสบดี
  นพ.ยศ เขียวอมร
  นพ.ปกรณ์ ศรีทองกุล
  นพ.พัฒน์ วรรณปิยะรัตน์
  นพ.ชาตรี ตั้งพัฒนสมบัติ
วันศุกร์
  นพ.ดรงค์ เศรษฐจันทร

ห้องตรวจสูติ - นรีเวช
บริการทุกวันทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
บริการรับฝากครรภ์ ทุกวันทำการ เวลา 08.00-12.00 น.
ตรวจโรคสูติ-นรีเวช ทุกวันทำการ เวลา 08.00-16.00 น.
วางแผนครอบครัว ตรวจหลังคลอด และปรึกษามีบุตรยาก ทุกวันทำการ เวลา 08.00-12.00 น.

ห้องตรวจจักษุ ตรวจทุกวัน จันทร์ - ศุกร์
ให้บริการรับ ทุกวันทำการ
วัน / เวลา เช้า บ่าย
จันทร์
  พญ.พรรณเพ็ญ สามัคคีนิชย์
  พญ.พรรณเพ็ญ สามัคคีนิชย์
อังคาร
  นพ.ประกิต คล้ายสุบรรณ
  พญ.จุฑารัตน์ ป้อมสถิตย์
พุธ
  นพ.ไชยรัตน์ ตั้งศรีสกุล
  นพ.ธรณิศร์ ดีประเสริฐวิทย์ (เช้า-บ่าย)
พฤหัสบดี
  พญ.พรพิมล จักรสถาพร
  พญ.พรพิมล จักรสถาพร
วันศุกร์
  พญ.ศรัยทิพย์ ชูศักดิ์ตระกูล
  พญ.ศรัยทิพย์ ชูศักดิ์ตระกูล

ห้องตรวจจิตเวช
บริการทุกวันทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.
วัน / เวลา บริการ แพทย์
จันทร์
  จิตเวชทั่วไป
 • พญ.กนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ
 • พญ.นงนุช สัตกรพรพรหม
อังคาร
  บำบัดยาเสพติด
พุธ
  จิตเวชทั่วไป
 • นพ.ธีรินทร์ รัตนพิชญชัย
 • พญ.นงนุช สัตกรพรพรหม
พฤหัสบดี
  จิตเวชทั่วไป
 • -
วันศุกร์
  จิตเวชทั่วไป
 • นพ.ธีรินทร์ รัตนพิชญชัย
 • พญ.นงนุช สัตกรพรพรหม

ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู
บริการทุกวันทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
บริการรับให้คำปรึกษา ทุกวันทำการ เวลา 08.00-12.00 น.