วางแผนและวิเคราห์ ระบบจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ OPD Scan

วางแผนและวิเคราะห์ปัญหา ระบบจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ (OPD Scan)

โดยมีนายแพทย์วุฑฒา สว่างสุภากุล (รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์) เป็นประธานในที่ชุม พร้อมด้วย ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ คณะทำงาน
ร่วมกันวางแผนขั้นตอนดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา และวางแผนเพื่อรับรับกับงานที่เกิดขึ้นในอนาคต