ประกาศนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาล

ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
เรื่อง นโยบาย การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์

      เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายจากผู้บุกรุก หรือจากโปรแกรมประสงค์ร้ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลในระบบ หรือการกระทำซึ่งส่งผลต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชให้หยุดชะงัก รวมทั้งสามารถตรวจสอบติดตามพิสูจน์ตัวบุคคลที่เข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดนโยบาย

1. เจ้าหน้าที่จะต้องมีชื่อผู้ใช้งาน (USER NAME) และ รหัสผ่าน (PASSWORD)ในการเข้าใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการผู้ป่วย (HOSxP) และระบบอินเตอร์เน็ตของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โดยการแสดงตัวตน การพิสูจน์ตัวตน หรือการเข้าถึงระบบ
2. เจ้าหน้าที่ไม่ควรเขียนหรือไม่ควรอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ชื่อผู้ใช้งาน (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) ของตนเองในการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานร่วมกันหรือกับบุคคลอื่น
3. เจ้าหน้าที่ไม่ควรนำอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่เสี่ยงเป็นอันตรายต่อระบบเครือข่ายของโรงพยาบาล นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
4. เจ้าหน้าที่ไม่ควรนำคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส่วนตัวเข้ามาเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต
5. เจ้าหน้าที่ไม่ควรนำข้อมูลที่สำคัญและเป็นความลับของโรงพยาบาลนำออกเผยแพร่ต่อที่สาธารณะ
6. เจ้าหน้าที่ไม่ควร Post, Download file, รูป หรือข้อมูลใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ผู้ป่วยหรือการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560
7. เจ้าหน้าที่ควรทำการออกจากระบบ (LOGOUT) ทันทีเมื่อเลิกใช้งานหรือไม่อยู่ที่หน้าจอเป็นเวลานาน
8. เจ้าหน้าที่ต้องยอมรับและถือปฏิบัติอย่างไม่มีเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560อย่างเคร่งครัด โดยจะอ้างว่าไม่ทราบกฎระเบียบมิได้

 

     ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือละเมิดฝ่าฝืน ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการระงับ หยุดการใช้งานหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้งาน (USER NAME) ในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชต่อไป


privacyPolicyICT

เอกสาร Download