คู่มือการใช้งานระบบ PACS (Synapse)

คู่มือการใช้งานระบบ PACS (Synapse) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

manual_PACS(Synapse)

เอกสาร

PACS ย่อมาจากคำว่า (Picture Archiving and Communication System) คือระบบที่ใช้ในการจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ (Medical Images) หรือภาพถ่ายทางรังสี โดยมีการรับส่งข้อมูลภาพในรูปแบบดิจิตอล PACS ใช้การจัดการรับส่งข้อมูล ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการส่งภาพข้อมูลตามมาตรฐาน DICOM