ศึกษาดูงาน Paper Less และระบบคิว(HYGGE Application) ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

คณะทำงานนำโดย นายแพทย์วุฑฒา สว่างสุภากุล (รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์)

นำทีมศึกษาดูงานระบบงาน Paper Less และระบบคิว(HYGGE Application) ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561