ประกาศ “ระเบียบปฎิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศภายใน โรงพยาบาลฯ”

ประกาศ “ระเบียบปฎิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศภายใน”

โรงพยาบาลพยาบาลเจ้าพระยายมราช พ.ศ.2562 (ฉบับผู้ใช้งานทั่วไป)

policy_2019

 
เอกสารดาวน์โหลด