ประกาศ “แต่งตั้งคณะทำงานดูแลระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาลฯ”

ประกาศ “แต่งตั้งคณะทำงานดูแลระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ภายใน โรงพยาบาลพยาบาลเจ้าพระยายมราช “

ด้วยโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชได้ติดตั้งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา การให้บริการสุขภาพประชาชนได้มีการขยายตัว และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีต่างๆ มีการขยายตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และรวดเร็ว จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานดูแลระบบเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาล ดังนี้

เอกสารดาวน์โหลด

 
com-team_61