คำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช”

คำสั่งโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ที่ 45/2562 เรื่อง “แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสารสนเทศ”

ตาม คำสั่งโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ที่ 284/2560 สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ การพัฒนาสารสนเทศ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช นั้นเพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธผลยิ่งขึ้น จึงให้ยกเลิกคำสั่งโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ที่ 284/2560 สั่ง ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2560 และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสารสนเทศ ดังนี้

เอกสารดาวน์โหลด

 
ict-board_62