คำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์” ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

คำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์” ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

ตาม คำสั่งโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ที่ 47/2562 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ปฎิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Office : CIO) ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

เอกสารดาวน์โหลด

 
cio-yommarat_2019