ประกาศ เรื่อง”แนวทางปฎิบัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช”

ประกาศ เรื่อง”แนวทางปฎิบัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช”

เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสารสนเทศที่ไม่ถูกต้อง และการคุกคามจากภัยต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายและแนวทางปฎิบัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาลขึ้นต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด

 
infomation system usage_yommarat