ติดต่อเรา

แผนที่แสดงที่ตั้ง

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

ที่ตั้ง : ชั้น 9 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี


จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : ict@yrh.moph.go.th
โทรศัพท์ : 035-514999 ต่อ 1908,1915
โทรสาร : 035-514909