วันจันทร์ที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง


          งานก่อสร้าง
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารอำนวยการชั้น 10 (18/05/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องเคมีบำบัด กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม (28/02/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง (20/11/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างก่อสร้างระบบงานสนับสนุนประกอบอาคารผู้ป่วยนอกและศูนย์วินิจฉัยรักษาโรคหัวใจ 6 ชั้น (24/11/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ร่างประกาศ) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบงานสนับสนุนประกอบอาคารผู้ป่วยนอกและศูนย์วินิจฉัยรักษาโรคหัวใจ 6 ชั้น (24/11/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ TOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม อุบัติเหตุ ครั้งที่ 2 ( Trauma Intensive Care Unit ) (18/08/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ TOR และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม อุบัติเหตุ ( Trauma Intensive Care Unit ) (05/08/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ จ้างก่อสร้างหลังคาที่พักคอยหน้าอาคารอำนวยการของ รพ. จำนวน 1 รายการ (24/07/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ (Trauma Intensive Care Unit) ชั้น 7 อาคารอุบัติเหตุ (23/6/2015)
  (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ (Trauma Intensive Care Unit) ชั้น 7 อาคารอุบัติเหตุ (15/6/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ อาคารผู้ป่วยนอกและศูนย์วิจัย 6 ชั้น ( 24 ต.ค. 56 )

          การจ้างควบคุมงาน


          การจ้างออกแบบ


          การจ้างที่ปรึกษา


          การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย


          การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์


          การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (6/11/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2562 (31/10/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (12/10/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน (ร่าง)ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (27/09/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (วัตถุดิบอาหาร) 5 หมวด (26/09/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป จำนวน 1 เครื่อง (24/09/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือดชนิดสองระนาบ (Cardiac Catheterization Laboraotry X-Ray System) พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (20/09/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน เครื่องช่วยทำงานของหัวใจ ชนิดใช้บอลลูน ในหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า (Intra Aortic Balloon Pump : IABP) จำนวน 2 เครื่อง (18/09/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน โคมไฟผ่าตัด 3 โคม พร้อมกล้อง VDO แยก จำนวน 1 ชุด (18/09/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดิทัศน์แบบดิจิตอล (Glide scope) จำนวน 1 เครื่อง (18/09/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน ประกาศผู้ชนะราคาเตียงผ่าตัด Carbon fiber ชนิดมี joy stick คอนโทรล จำนวน 1 เตียง (18/09/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดการไหลของเลือดในหลอดเลือดหลังผ่าตัดบายพลาสหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง (18/09/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดเพื่อถ่ายคืน(Autologous blood transfusion machine)) จำนวน 1 เครื่อง (18/09/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล) จำนวน 1 เครื่อง (18/09/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุด Built-in ห้องผ่าตัดหัวใจ CVT จำนวน 1 ชุด (18/09/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง (14/09/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (วัตถุดิบอาหาร) (12/09/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง (05/09/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน เครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป จำนวน 1 เครื่อง (05/09/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล และเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง 1 เครื่อง (04/09/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบริการแบบ Smart Hospital ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (20/08/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน ราคาซื้อกล้องส่องระบบทางเดินหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 (17/08/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์ (15/08/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน เครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลาง (08/08/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน ชุดเครื่องมือผ่าตัดหูชั้นกลาง (08/08/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร และความดันเคลื่อนย้ายได้ (08/08/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ (08/08/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน เครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอดอัตโนมัติ (08/08/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน (ร่าง) ประกาศประกวดราคากล้องส่องระบบทางเดินหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) (19/07/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์ (25/06/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน โต๊ะตรวจ หู คอ จมูก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด (18/06/2018)
  ตารางแสดงวงเงิน ประกวดราคาซื้อเตียงฟาว์เลอร์ ชนิด 3 ไก (24/05/2018)
  " ตารางแสดงวงเงิน ประกวดราคาซื้อกล้องส่องระบบทางเดินหายใจ (23/05/2018)"
  " ตารางแสดงวงเงิน จ้างบริการบำรุงรักษารักษาเครื่องเอ็กซเรย์ จำนวน 4 เครื่อง (18/05/2018)"
  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาพร้อมระบบวีดีทัศน์ (18/05/2018)"
  (ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาซื้อเตียงฟาว์เลอร์ ชนิด 3 ไก (17/05/2018)"
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดผ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 (16/05/2018) จำนวน 1 รายการ (16/05/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องระบบทางเดินหายใจ จำนวน 1 เครื่อง (15/05/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาพร้อมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง (08/05/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และลักษณธชีพ จำนวน 1 เครื่อง (04/05/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ จำนวน 3 เครื่อง (23/04/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และลักษณะชีพ จำนวน 1 เครื่อง (23/04/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (18/04/2018)
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา(11/04/2018)
 (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องมือรักษาด้วยคลื่นกระแทก (03/04/2018)
 (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ แบบคลื่นผสม (03/04/2018)
 (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ ประกวดราคจ้างปรับปรุงระบบหัวจ่ายออกซิเจน และสูญญากาศทางการแพทย์ อาคารออร์โธปิดิกส์ (03/04/2018)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บรับ-ส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล(PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (29/03/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (29/03/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26/03/2018)
  (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาทดสอบหาปริมาณส่วนประกอบเม็ดเลือดขาวชนิด CD4(19/03/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ราคากลางเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง (19/03/2018)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาพร้อมแสดงประสิทธิภาพ การนวดหัวใจ และ ราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) (19/03/2018)
  (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องเจาะกระดูกด้วยแรงลม (Compact Air drive) พร้อมหัว Quick Coupling, หัว DHSDCS Triple Reamer และ หัว Chuck Key จำนวน 1 รายการ (15/03/2018)
  (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (15/03/2018)
  (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump)จำนวน 1 รายการ (15/03/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างซ่อมชุดกล้องรับภาพและชุดหุ้มส่วนนำภาพ จำนวน 1 รายการ (15/03/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างซ่อมหัวตรวจ สำหรับเครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง (14/03/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ร่าง)ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บ รับ-ส่ง ภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล(PACS) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (14/03/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/03/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 3 เครื่อง (08/03/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน 2 เครื่อง (08/03/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า ชนิดความถี่ต่ำ และความถี่ปานกลาง จำนวน 3 เครื่อง (08/03/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องเจาะกระดูกด้วยแรงลม (Compact Air drive) พร้อมหัว Quick Coupling, หัว DHSDCS Triple Reamer และ หัว Chuck Key จำนวน 1 รายการ (05/03/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (05/03/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump)จำนวน 1 รายการ (05/03/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างปรับปรุงระบบหัวจ่ายออกซิเจนและสูญญากาศทางการแพทย์ อาคารออร์โธปิดิกส์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/03/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ร่าง) ประกวดราคาซื้ออาหาร ทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วย (02/03/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ หม้อต้มแผ่นความร้อน และเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ อย่างละ 1 เครื่อง (23/02/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นเสียงอัลตร้าซาวด์ จำนวน 2 เครื่อง (22/02/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (21/02/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump)(20/02/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(14/02/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตู้ครอบอ่างย้อมสี จำนวน 1 ตู้ (13/02/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เตียงผู้ป่วยชนิดห้าไก ปรับด้วยไฟฟ้า ราวปีกนกพร้อมเบาะ และเสาน้ำเกลือ (06/02/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่า และสะโพกแบบต่อเนื่องโดยใช้ไฟฟ้า (02/02/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เตียงออกกำลังกาย และฝึกกิจกรรมปรับระดับสูงต่ำ (02/02/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง (30/01/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างซ่อมเครื่องผ่าตัด สลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง (30/01/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตู้ผสมยาเคมีบำบัด (ครั้งที่ 2) (30/01/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบพื้นฐาน พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ (ครั้งที่ 2) (30/01/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชุดเครื่องมือดึงรั้ง สำหรับผ่าตัดสมองแบบครบชุด (ครั้งที่ 2) (29/01/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ กล้องส่องตรวจผ่าตัด ทางเดินปัสสาวะ และกระเพาะปัสสาวะ (ครั้งที่ 2) (29/01/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว (29/01/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ร่าง)ประกาศร่างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร (29/01/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ดดยสารอาคารอำนวยการ 11 ชั้น ชุดที่ 5 (24/01/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตู้เก็บของข้างเตียงคนไข้ จำนวน 30 ตัว (19/01/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 800 KWA(1000Kw),หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1600 KVA,ชุดจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Main Distribution Bord) (15/01/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการติดฟิล์มฝ้าและผ้าม่านกั้นห้อง วิธีเฉพาะเจาะจง (11/01/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้ออุปกรณ์ชุดจ่ายไฟเมนหลัก ขนาด 4000 A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/01/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสารอาคารอุบัติเหตุ ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/01/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสารอาคารอุบัติเหตุ ชุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/01/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องปั่นตกตะกอน ชนิดความเร็วคงที่ จำนวน 1 เครื่อง (9/01/2018)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง (26/12/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นและท่อน้ำดีชนิดวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง (26/12/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs จำนวน 1 เครื่อง (07/12/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลาบนิ่ว จำนวน 600 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6/12/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องให้ออกซิเขนชนิดอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง (29/11/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปั๊มลม ขนาด 7.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง (22/11/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เลนส์ 30 องศา ประกอบเครื่องมือส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง (06/11/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ อุปกรณ์หน้าจอสัมผัสเพื่อควบคุม จำนวน 1 เครื่อง (06/11/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ อุปกรณ์ควบคุมเครื่องแบบเท้าเหยียบ จำนวน 1 รายการ (06/11/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องให้การรักษาด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง (01/11/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (17/10/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องตรวจการได้ยิน(Audiometer) จำนวน 1 เครื่อง (25/08/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ด้วยวิธี E-bidding (22/08/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร ,ข้าวกล้อง) (22/08/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ และระบบน้ำ RO จำนวน 1 ระบบ (14/07/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชุดให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 ชุด (21/06/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (21/06/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องฉีดน้ำล้างสำหรับกล้องส่องตรวจ จำนวน 1 เครื่อง (20/06/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภค บริโภค จำนวน 5 หมวด (19/06/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างซ่อมเครื่องส่องตรวจปอดและหลอดลม (Bronchoscpe) จำนวน 1 เครื่อง (09/06/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ สอบราคาซื้อข้าวสารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จำนวน 3 รายการ (08/06/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ร่าง)ประกาศ ประกวดราคา จ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย (07/06/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 5 หมวด (30/05/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน และหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง (22/05/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชุดให้อากาศผสมออกชิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 2 ชุด (19/05/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชุดน้ำยาตรวจ ทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 7,502 test (24/04/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชุดน้ำยาตรวจ CD4 ชนิด Sing Platform จำนวน 6,300 ชุด (10/04/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชุดน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก จำนวน 4 รายการ (10/04/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชุดน้ำยาเคมีตรวจนับเซลล์เม็ดเลือด (CBC) จำนวน 100,000 test (10/04/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw จำนวน 1 เครื่อง (27/03/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ( ร่าง ) ประกาศ ประกวดราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ CANON LBP 6000 (325) และ HP 1006 (35A) (27/3/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (24/3/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ อุปกรณ์ที่ใช้สลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 2 ชุด (22/3/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ( ร่าง ) ประกาศ ประกวดราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ CANON LBP 6000 (325) และ HP 1006 (35A) (22/3/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ ประกวดราคา เช่าระบบจัดเก็บรับ-ส่ง ภาพทางการแพทย์ แบบดิจิตอล (PACS) (22/3/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์ (Gastroscope) จำนวน 1 เครื่อง (17/3/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ สอบราคาตู้อบสำหรับลำเลียงเด็กทารกแรกคลอด จำนวน 1 ตู้ (16/3/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศจ้างซ่อมเครื่องประมวลสัญญาณภาพ จำนวน 1 เครื่อง (16/3/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ( ร่าง ) ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw (15/3/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ( ร่าง ) ประกาศ ประกวดราคา เช่าระบบจัดเก็บรับ-ส่ง ภาพทางการแพทย์ แบบดิจิตอล (PACS) (7/3/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป ระบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เตียง (28/02/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ร่างประกาศจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ หลังวิจารณ์ ครั้งที่ 2(27/02/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศสอบราคาเตียงผู้ป่วย 5 ไก ปรับด้วยไฟฟ้า ราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 24 เตียง(21/02/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 7 อาคาร(ครั้งที่2) (08/02/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดัน จำนวน 4 เครื่อง (1/2/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดผ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (25/1/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดัน จำนวน 4 เครื่อง (19/1/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ สอบราคาราคาครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด) จำนวน 1 เครื่อง (19/1/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 7 อาคาร ครั้งที่ 2 (18/1/2017)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ สอบราคาซื้อระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) (23/12/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ (Infusion pump) และเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีดยา (Syringe pump) (21/12/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 7 อาคาร (28/11/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งจำนวน 1 รายการ (25/11/2016)
  (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 7 รายการ (25/11/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศสอบราคา ซื้อระบบเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (23/11/2016)
  (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 7 อาคาร (18/11/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางของวัสดุคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ (อุปกรณ์ป้งกันเครือข่าย Firewall)(31/10/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศสอบราคา วัสดุสำนักงานกระดาษ A4 70 แกรม จำนวน 8,500 รีม (28/10/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูงไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง (24/10/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร และความดัน จำนวน 1 เครื่อง (18/10/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ PACS จำนวน 2 เครื่อง (17/10/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตกลงราคา เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง (17/10/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตกลงราคายูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง (11/10/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตกลงราคาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 2 เครื่อง (11/10/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง (10/10/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง (10/10/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตกลงราคาแผ่นตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ (06/10/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสูง 2 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง (06/10/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุการแพทย์ 6 รายการ จำนวน 5 ชุด (27/09/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน คลินิกหมอครอบครัว (01/09/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างทำป้าย 3 ภาษา โครงการบูรณาการจัดทำยุทธศาสตร์สุขภาพ และจัดบริการเพื่อสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการ สุขภาพในอาเซียน (01/09/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องเอ็กซ์เรย์แบบซี-อาร์ม ZIEHM IMAGING รุ่น Ziehm Vission S/N 9845 (09/08/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง (01/08/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (25/07/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา ชุดอุปกรณ์วีดีทัศน์ สำหรับผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อ (15/07/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจ ( Echocardiogram ) รุ่น IE33 จำนวน 1 เครื่อง (14/07/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องมือเปิดกระโหลกจำนวน 1 ชุด (13/07/2016)
  (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคา ซื้อกล้องส่องตรวจ กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ส่วนต้น พร้อมระบบวีดีทัศน์ิ (12/07/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง (07/07/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศสอบราคา เครื่องวัดสายตา และความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ (24/06/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศสอบราคา ประกาศสอบราคา อุปกรณ์ที่ใช้สลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 3 เครื่อง (24/06/2016)
  (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์วีดีทัศน์ สำหรับผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อ (22/06/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องวัดเสียงชนิดแยกความถี่ได้พร้อมชุดปรับเทียบ (Calibator) จำนวน 1 เครื่อง (16/06/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เลนส์ส่องตรวจจมูก มุม 70 องศา ความยาว 18 เซ็นติเมตร จำนวน 1 กัว (08/06/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศสอบราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดัน 2 เครื่อง (07/06/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง (06/06/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องปั่นตกตะกอนเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (hematocrit centrifuge) จำนวน 1 รายการ (01/06/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องล้างตัวกรองเลือด จำนวน 1 เครื่อง (23/05/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศสอบราคา เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จำนวน 4 เครื่อง (17/05/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา กล้องส่องตรวจสายเสียง ชนิดตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจได้ 1 เครื่อง (11/05/2016)
  (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นพร้อมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง (10/05/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศสอบราคา เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 12 เครื่อง (03/05/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณประกาศสอบราคา เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ (ชุดศูนย์กลางระบบตรวจคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ) 1 เครื่อง (03/05/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง (02/05/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ (02/05/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดชนิดใช้กระบอกฉีดยา จำนวน3 เครื่อง (02/05/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โครงการปรับปรุงที่พักอาศัพแพทย์และนักศึกษาชั้น 10 และ ชั้น 11 (11/04/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการปรับปรุงที่พักอาศัพแพทย์และนักศึกษาชั้น 10 และ ชั้น 11 (26/02/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการปรับปรุงที่พักอาศัพแพทย์และนักศึกษาชั้น 10 และ ชั้น 11 (1/04/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างทำสีรถบัสทันตกรรม (20/04/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บ รับ-ส่งภาพ ทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) (10/03/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวีดีทัศน์ จำนวน 1 รายการ (02/03/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารตัวที่ 1 จำนวน 1 รายการ (26/02/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล จำนวน 1 รายการ (23/02/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระบารมี ตัวที่ 2 โดยวิธีตกลงราคา (18/02/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร ชนิดวีดีทัศน์ (8/02/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระบารมี ตัวที่ 2 โดยวิธีตกลงราคา (18/01/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 1 ระบบ (15/01/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องตรวจสมรรถภาพของปอดชนิดเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ จำนวน 1 เครื่อง (05/01/2016)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 261 เครื่อง (24/12/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ สำหรับเครื่องฟอกไต ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 รายการ (23/12/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างซ่อมลิฟโดยสารอาคารอำนวยการ ตัวที่ 4 (30/11/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างที่ปรึกษาเพพื่อการอนุรักษ์พลัง (30/11/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อเสื้อในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลัง (30/11/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์ (27/11/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (27/11/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ของรพ.เจ้าพระยายมราช (24/11/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ครั้งที่ 2 (18/11/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคาซื้อ ทรายเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย (05/11/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศสอบราคา ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด (04/11/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างซ่อมเครื่องตรวจหัวใจ ด้วยคลื่นเสียงสะ้ท้อนความถี่สูง โดยวิธีพิเศษ (3/11/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างซ่อมสายส่องตรวจเยื่อหุ้มปอด ( Pleuroscope ) (06/10/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างปรับปรุงระบบน้ำล้างไต อาคารอำนวยการ (06/10/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเปลี่ยนสลิงลิฟต์ และสลิงตรวจจับความเร็ว โดยวิธีพิเศษ (06/10/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด ชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง (29/09/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง (28/09/2015)
  จ้างซ่อมสายส่องตรวจเยื่อหุ้มปอด ( Pleuroscope ) โดยวิธีพิเศษ (22/09/2015)
  สอบราคา ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง (05/08/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องจำลองสัญญาณชีพผู้ป่วย ( Vital Signs Simulator ) จำนวน 1 เครื่อง (29/06/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา การจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสำรองข้อมูลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (24/06/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) แบบ 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง (16/6/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำ ด้วยแก๊ซเอทธิลีนออกไซด 100% แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง (15/6/2015)
  (ร่าง) ( ครั้งที่ 2 ) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 1000 KVA เพื่อสำรองให้กับ อาคารอุบัติเหตุ 7 ชั้น (11/6/2015)
  (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัตฺ ชนิดอุณหภูมิต่ำ ด้วยแก๊ซเอทธิลีนออกไซด 100% จำนวน 1 เครื่อง (5/6/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องล้างจานอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (5/6/2015)
  (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (4/6/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคาเตียงผู้ป่วยชนิดห้าไกปรับด้วยไฟฟ้า สำหรับไอซียู พร้อม เบาะและเสาน้ำเกลือ 15 เตียง ( ครั้งที่ 2 ) (3/6/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 3 เครื่อง (02/06/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างซ่อมเครื่งเอ็กซเรย์ Fluoroscopy ระบบดิจิตอล โดยวิธีพิเศษ (26/5/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์โดยสาร โดยวิธีพีเศษ (26/5/2015)
  (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 1000 KVA เพื่อสำรองให้กับ อาคารอุบัติเหตุ 7 ชั้น (26/5/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 3 เครื่อง (22/5/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคาหัวตรวจสำหรับเครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 หัว (20/5/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคาเตียงผู้ป่วยชนิดห้าไกปรับด้วยไฟฟ้า สำหรับไอซียู พร้อม เบาะและเสาน้ำเกลือ 15 เตียง (19/5/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพักแพทย์และนักศึกษษแพทย์ อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ชั้น 10 และชั้น 11 จำนวน 1แห่ง (18/5/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องช่วยหายใจ สำหรับทารกแรกเกิด ชนิดความถี่สูง 1 เครื่อง (8/5/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา จ้างปรับปรุง หอผู้ป่งยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ ชั้น 7 อาคารอุบัติเหตุ (27/4/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา จ้างปรับปรุง ห้องพักแพทย์ และนักศึกษาแพทย์ อาคารสนับสนุนบริการ ทางการแพทย์ ชั้น 10 และชั้น 11 จำนวน 1 แห่ง (วันที่ 24/4/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา จ้างปรับปรุง ห้องทันตกรรม (วันที่ 12/2/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 12/2/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องวัดความดันลูกตา จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 12/2/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา อุปกรณ์ยึดตรึงขา ผู้ป่วยในการผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 11/2/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาจ้าง การจ้างติดตั้งระบบ อุปกรณ์บริหาร จัดการพลังงานไฟฟ้า 1 ระบบ (วันที่ 30/1/2015)
  (ร่าง) (แก้ไข) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา การจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ (วันที่ 23/1/2015)
  (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาจ้าง การจ้างติดตั้งระบบ อุปกรณ์บริหาร จัดการพลังงานไฟฟ้า 1 ระบบ (วันที่ 13/1/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา เช่าระบบ จัดเก็บรับ-ส่ง ภาพทางการแพทย์ แบบดิจิตอล (PACS) (วันที่ 7/1/2015)
  (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา การจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ (วันที่ 7/1/2015)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา การทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ จำนวน 8 เครื่อง (วันที่ 30/12/2014)
  (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา เช่าระบบจัดเก็บรับ-ส่ง ภาพทางการแพทย์ แบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 รายการ (วันที่ 19/12/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา จ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดผ้า แบบราคาคงที่ ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 1 รายการ (วันที่ 12/12/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องถ่ายภาพ จอประสาทตา จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 9/12/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ร่าง) จ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดผ้า แบบราคาคงที่ ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 1 รายการ (วันที่ 2/12/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา จ้างปรับปรุง พื้นปูกระเบื้องยาง ตึกบรรหาร-แจ่มใจ ศิลปอาชา 2 จำนวน 6 ห้อง (วันที่ 25/11/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา จ้างติดตั้ง ระบบบริหารจัดการ พลังงานไฟฟ้า (วันที่ 24/11/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา การจ้างก่อสร้าง อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารอุบัติเหตุ 7 ชั้น จำนวน 1 แห่ง (วันที่ 24/11/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา กล้องส่องตรวจ ทางเดินหายใจ พร้อมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด (วันที่ 24/11/2014)
  (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา ซื้อกล้องส่องตรวจ ทางเดินหายใจ พร้อมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 13/11/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา ซื้อกล้องส่องตรวจ ท่อทางเดินน้ำดี และตับอ่อน ระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 10/11/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา เครื่องติดตามการทำงาน ของหัวใจ และสัญญาณชีพ ระบบศูนย์รวม 4 เตียง จำนวน 1 ชุด (วันที่ 10/11/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา การจ้างปรับปรุง ที่พักคอย หน้าอาคารอำนวยการ จำนวน 1 แห่ง (วันที่ 06/11/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องปั่นเหวี่ยง ตกตะกอนชนิด Biosafety bucket มีฝาปิดแบบตั้งโต๊ะ (Centrifuge close system) จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 31/10/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 30/10/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 30/10/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 30/10/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา เช่าระบบจัดเก็บรับ-ส่ง ภาพทางการแพทย์ แบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ชุด (วันที่ 28/10/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องช่วยหายใจ สำหรับทารกแรกเกิด ความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 28/10/2014)
  (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา เครื่องติดตามการทำงาน ของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ 4 เตียง จำนวน 1 ชุด (วันที่ 28/10/2014)
  (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา กล้องส่องตรวจ ท่อทางเดินน้ำดี และตับอ่อน ระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 28/10/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา รถกระบะ 6 ล้อ ต่อตู้ ขนาด 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน (วันที่ 17/10/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา จ้างบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 404 เครื่อง (วันที่ 17/10/2014)
  (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา การเช่าระบบ จัดเก็บรับ-ส่งภาพ ทางการแพทย์ แบบดิจิตอล (PACS) (วันที่ 13/10/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดอาคาร จำนวน 7 อาคาร (วันที่ 10/10/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา เครื่องติดตามการทำงาน ของหัวใจ และสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ 8 เตียง จำนวน 1 ชุด (วันที่ 10/10/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดอาคาร จำนวน 7 อาคาร (วันที่ 01/10/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา เครื่องติดตามการทำงาน ของหัวใจ และสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ 8 เตียง จำนวน 1 รายการ (วันที่ 26/9/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาซื้อยา แบบราคาคงที่ ไม่จำกัดปริมาณ (วันที่ 29/8/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องจำลองสัญญาณชีพ ผู้ป่วย ( Vital Signs Simulator ) (วันที่ 27/8/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคาเตียงคลอดระบบไฟฟ้า จำนวน 2 เตียง (วันที่ 26/8/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 3 รายการ (วันที่ 26/8/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กล้องวงจรปิด CCTV) พร้อมติดตั้ง (วันที่ 8/8/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาชุดอุปกรณ์ส่องตรวจรักษาโรงทางเดินอาหาร จำนวน 1 ชุด (วันที่ 6/8/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศสอบราคา กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ จำนวน 1 ชุด (วันที่ 5/8/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศสอบราคา สอบราคาเลื่อยผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ และเครื่องเจาะกระดูกด้วยแรงลม ครั้งที่ 2 อย่างละ 1 เครื่อง (วันที่ 4/8/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศสอบราคา เครื่องแปลงสัญญาณ X-Ray เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 4/8/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา ชุดอุปกรณ์ส่องตรวจ รักษาโรคทางเดินอาหาร จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 30/7/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา เครื่องตรวจวินิจฉัย ด้วยไฟฟ้า (EMG) จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 (วันที่ 24/7/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา โทรทัศน์ LED 32 นิ้วและขาแขวนติดตั้งผนังพร้อมติดตั้ง จำรวน 25 เครื่อง (วันที่ 17/7/2014)
  (ร่าง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา เครื่องตรวจวินิจฉัย ด้วยไฟฟ้า (EMG) จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 (วันที่ 16/7/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา จ้างปรับปรุงระบบ ปรับอากาศ และระบายอากาศ ห้องตรวจวัณโรค (วันที่ 02/07/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องเจาะกระดูกด้วยแรงลม (Compact Air Drive) จำนวน 1 เครื่อง และ เลื่อยผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ (Saw) จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 01/07/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องลดบวม (Air compression unit Venous and Lymphatic Drinage unit) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) (วันที่ 26/06/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) (วันที่ 16/06/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องตัดเฝือกชนิดมีที่ดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 13/06/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องควบคุมการให้สารน้ำ ทางหลอดเลือดดำ จำนวน 12 เครื่อง (วันที่ 12/06/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา จ้างบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 261 เครื่อง (วันที่ 12/06/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องอัลตร้าซาวน์ (Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 12/06/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Defibrillator) จำนวน 3 เครื่อง (วันที่ 11/06/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Patien monitor) จำนวน 7 ระบบ (วันที่ 10/06/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา จ้างติดตั้งระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ (วันที่ 09/06/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องให้การรักษาด้วยไฟฟ้า ชนิดคลื่นสั้น (Short ware diathermy) ครั้งที่ 2 (วันที่ 09/06/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา วัสดุทางการแพทย์เครื่องสลายต้อกระจกด้วยความถี่สูง จำนวน 4 ชุด (วันที่ 04/06/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคาสอบราคา จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ (วันที่ 27/5/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องตรวจ ติดตามการทำงาน ของหัวใจ 24 ชั่วโมง พร้อมระบบ ประมวลผล (Holter Monitor) (วันที่ 23/5/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องลดบวม ( Air compression-unit Venous and Lymphatic Drinage unit) จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 14/5/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง ตามโครงการ พัฒนาศักยภาพ ด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 3 มาตรการ (วันที่ 30/4/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องจี้ห้ามเลือด และตัดเนื้อเยื่อ ด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง (วันที่ 29/4/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา เครื่องตรวจวินิจฉัย ด้วยไฟฟ้า (EMG) จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 29/4/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องให้การรักษาด้วยไฟฟ้า ชนิดคลื่นสั้น (Short ware diathermy) จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 24/4/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องไตเทียม (Hemodialysis machine) จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 22/4/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า (EKG) จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 21/4/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา รถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (วันที่ 9/4/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา เครื่องปั่นแยกส่วน ประกอบของเลือด พร้อมระบบ ควบคุมความเย็น จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 9/4/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา ติดตั้งระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ (วันที่ 8/4/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (EKG) จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 3/4/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ ออกซิเจนในเลือด (Pulse oximeter) (BP และ O2 sat) สำหรับเด็ก (วันที่ 2/4/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา ซื้อรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (วันที่ 31/3/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา โคมไฟผ่าตัดใหญ่ ชนิดโคมคู่ หลอด LED จำนวน 1 คู่ (วันที่ 28/3/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคา เครื่องปั่นแยกส่วน ประกอบของเลือด พร้อมระบบควบคุมความเย็น จำนวน 1 เครื่อง และตู้แช่แข็ง แบบแนวตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 28/3/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องวัดความดันโลหิต (BP Monitor) จับ O2 ได้ จำนวน 1 เครื่อง (วันที่ 26/3/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ (Patient monitor) จำนวน 5 เครื่อง (วันที่ 25/3/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ อัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง (วันที่ 25/3/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคา เครื่องควบคุมอัตราการไหลเวียน ของสารละลาย ทางหลอดเลือดดำ (วันที่ 25/3/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ส่งประกาศสอบราคาเตียงสแตนเลสผู้ป่วย 3 ไก จำนวน 3 เตียง (วันที่ 24/3/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคาซื้อ โทรทัศน์ LED 32 นิ้ว (วันที่ 20/3/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ส่งประกาศราคาเครื่องไตเทียม Hemodailysis machine(วันที่ 20/3/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ครุภัณฑ์ตู้เย็น ขนาดไม่เกิน 6 คิว จำนวน 17 ตู้ (วันที่ 10/3/2014)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างติดตั้งระบบเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์ ( 4 มี.ค. 57 )
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจ ชนิด 3 พารามิเตอร์ ( 4 มี.ค. 57 )
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่อง Patlent monitor ( 25 ก.พ. 57 )
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผู้ป่วยเหล็กพ่นสีฝุ่น ปรับด้วยระบบไฟฟ้า ( 24 ก.พ. 57 )
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่อง Patient monitor และเครื่อง Photo therapy ชนิดหลอดไฟ LED ( 9 ม.ค. 57 )
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า อาคารศูนย์เอ็กซเรย์ คอมพิวเตอร์ ( 9 ธ.ค. 56 )
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ( 22 พ.ย. 56 )
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร โดยวิธีพิเศษ ( 21 พ.ย. 56 )
  ตารางสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงห้องตรวจวัณโรค ( 30 ต.ค. 56 )
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดผ้า ( 28 ต.ค. 56 ) 

งานพัสดุ รพ.เจ้าพระยายมราช โทร . 035-502784-6 ต่อ 1815 หรือ 1816