ข่าว-ประชาสัมพันธ์

08/04/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก(Bone marrow) จำนวน 799 รายการ
08/04/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก(Bone marrow) จำนวน 799 รายการ
30/03/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ (ระบบ OR)
25/03/2563 เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณส่วนประกอบเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (ครั้งที่ 2)
25/03/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปโภคบริโภค (วัตถุดิบทำอาหาร) จำนวน 7 หมวด 142 รายการ
24/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
19/03/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาพร้อมเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด
18/03/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
18/03/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว
13/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15kw
1 2 3 45
11/03/2563 EB.17 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการรับสินบน
06/03/2563 EB.21 การกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
06/03/2563 EB.20 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
04/03/2563 EB.26 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการกลไกวางระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
04/03/2563 EB.22 การให้ความรู้ในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนๆ
02/03/2563 EB.23 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28/02/2563 EB.24 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
28/02/2563 EB.25 มาตรฐานการปฎิบัติงานในการให้บริการผู้ป่วยนอก
28/02/2563 EB.16 จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
28/02/2563 EB.18 การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1 2 3 5

ต่อต้านคอร์รัปชั่น

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

1 2 3

ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง

เอกสาร