-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

30/09/2563 ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 6,711 ครั้ง
30/09/2563 ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 6,711 ครั้ง
30/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Gabapentin 600 mg film-coated tablet เลข GPU 388728
30/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Hyaluronate sodium 25 mg 2.5 ml solution for injection 2.5 ml prefilled syringe เลข GPU 904158
28/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบ IOT และ Teleconferance จำนวน 1 ระบบ
25/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก (Bone marrow) ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาการยวิภาค
24/09/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 240 รายการ
23/09/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 6,711 ครั้ง
17/09/2563 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า 128 slice พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
17/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 3 เครื่อง
1 2 3 57
28/05/2563 แนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
11/03/2563 EB.17 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการรับสินบน ปีงบ63
06/03/2563 EB.21 การกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบ63
06/03/2563 EB.20 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบ63
04/03/2563 EB.26 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการกลไกวางระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบ63
04/03/2563 EB.22 การให้ความรู้ในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนๆ ปีงบ63
02/03/2563 EB.23 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28/02/2563 EB.24 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
28/02/2563 EB.25 มาตรฐานการปฎิบัติงานในการให้บริการผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ2563
28/02/2563 EB.16 จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบ63
1 2 3 5

ต่อต้านคอร์รัปชั่น


โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

1 2

ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง

เอกสาร