-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

07/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ชนิดเครื่องย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง
07/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร มีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ และประมวลพยาธิสภาพปอด พร้อมแสดงรูปภาพปอดจำลองของคนไข้ จำนวน 4 เครื่อง
07/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ พร้อมระบบรวมศูนย์ 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง
05/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา Fosfomycin powder for injection 4 g (GPU 562150)
03/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา Denosumab 60 ml (GPU 739669)
31/07/2563 ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ชนิดเครื่องย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง
31/07/2563 ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร มีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ และประมวลพยาธิสภาพปอด พร้อมแสดงรูปภาพปอดจำลองของคนไข้ จำนวน 4 เครื่อง
31/07/2563 ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ พร้อมระบบรวมศูนย์ 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง
30/07/2563 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก (Bone marrow) ครั้งที่ 2
30/07/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก (Bone marrow) ครั้งที่ 2
1 2 3 54
28/05/2563 แนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
11/03/2563 EB.17 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการรับสินบน ปีงบ63
06/03/2563 EB.21 การกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบ63
06/03/2563 EB.20 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบ63
04/03/2563 EB.26 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการกลไกวางระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบ63
04/03/2563 EB.22 การให้ความรู้ในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนๆ ปีงบ63
02/03/2563 EB.23 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28/02/2563 EB.24 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
28/02/2563 EB.25 มาตรฐานการปฎิบัติงานในการให้บริการผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ2563
28/02/2563 EB.16 จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบ63
1 2 3 5

ต่อต้านคอร์รัปชั่น


โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

1 2

ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง

เอกสาร