EB.24 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการ การป้องกันและปราบปรามฯ ปีงบ62

EB.24 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการ การป้องกันและปราบปรามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด : การรายงานการประเมินผลในไตรมาสที่ 2 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสาร : Download

EB24