ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง รายการที่ 1 ขวดเพาะเชื้อจากเลือดในภาวะ Aerobic สำหรับผู้ใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง รายการที่ 1 ขวดเพาะเชื้อจากเลือดในภาวะ Aerobic สำหรับผู้ใหญ่ วัสดุทางการแพทย์

เอกสาร : Download

23012020-2_1