ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง รายการที่ 2 ขวดเพาะเลี้ยงเชื้อจากเลือดในภาวะ Aerobic สำหรับเด็ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง รายการที่ 2 ขวดเพาะเลี้ยงเชื้อจากเลือดในภาวะ Aerobic สำหรับเด็ก วัสดุทางการแพทย์

เอกสาร : Download

23012020-2_2