ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง รายการที่ 3 ขวดเพาะเชื้อมัยโคแบคทีเรียและเชื้อราจากเลือด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง รายการที่ 3 ขวดเพาะเชื้อมัยโคแบคทีเรียและเชื้อราจากเลือด วัสดุทางการแพทย์

เอกสาร : Download

23012020-2_3