(ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณส่วนประกอบเม็ดเลือดขาวชนิดCD4

(ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณส่วนประกอบเม็ดเลือดขาวชนิดCD4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding

เอกสาร : Download

20022020-1