ข่าว-ประชาสัมพันธ์

13/03/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจพร้อมระบบวีดีทัศน์
13/03/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563
13/03/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
11/03/2563 (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณส่วนประกอบเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (ครั้งที่ 2)
11/03/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณส่วนประกอบเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (ครั้งที่ 2)
11/03/2563 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปโภคบริโภค (วัตถุดิบทำอาหาร) จำนวน 7 หมวด 142 รายการ
10/03/2563 ประกาศผู้ชนะ เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตา ชนิดความละเอียดสูง
09/03/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาพร้อมเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง
06/03/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อ รายการที่ 3 ขวดเพาะเชื้อมัยโคแบคทีเรียและเชื้อราจากเลือด
06/03/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อ รายการที่ 2 ขวดเพาะเลี้ยงเชื้อจากเลือดในภาวะ Aerobic สำหรับเด็ก
1 2 3 4 45
28/02/2563 EB.6 เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ
28/02/2563 EB.5 ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ
28/02/2563 EB.19 ขออนุญาตดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
28/02/2563 EB.14 การรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน
28/02/2563 EB.13 รายงานการวางระบบมาตรการ กลไกการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
27/02/2563 มาตรฐานการปฎิบัติงานในการให้บริการผู้ป่วยนอก
25/02/2563 พิธีประกาศเจตนารมณ์ รพ.เจ้าพระยายมราช ปี 2563
19/12/2562 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
12/12/2562 การตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงานพัสดุ
11/12/2562 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1 2 3 4 5

ต่อต้านคอร์รัปชั่น

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

1 2 3

ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง

เอกสาร