-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

17/12/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ออกซิเจนเหลว
17/12/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ออกซิเจนเหลว
17/12/2563 ประกาศประกวดราคา เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง
17/12/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง
16/12/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดผ่านหลอดอาหาร
16/12/2563 (ร่างประกาศ) ประกาศประกวดราคา เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดผ่านหลอดอาหาร
16/12/2563 ประกาศประกวดราคา โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130.000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี
14/12/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 6,711 ครั้ง
14/12/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 6,711 ครั้ง
09/12/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอดเทียม
1 2 3 66
28/05/2563 แนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
11/03/2563 EB.17 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการรับสินบน ปีงบ63
06/03/2563 EB.21 การกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบ63
06/03/2563 EB.20 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบ63
04/03/2563 EB.26 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการกลไกวางระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบ63
04/03/2563 EB.22 การให้ความรู้ในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนๆ ปีงบ63
02/03/2563 EB.23 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28/02/2563 EB.24 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
28/02/2563 EB.25 มาตรฐานการปฎิบัติงานในการให้บริการผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ2563
28/02/2563 EB.16 จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบ63
1 2 3 5

ต่อต้านคอร์รัปชั่น


โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

1 2

ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง

เอกสาร