กิจกรรมการอบรม “โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต”

กิจกรรมการอบรม “โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต”

บรรยายโดย
นายเรืองศักดิ์  สุขาทิพยพันธุ์  ประธานกัลยาณมิตร ป.ป.ช.  จังหวัดสุพรรณบุรี
นางวริดา  ตันบุญเอก  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
และคณะ

ประโยชน์ที่ได้รับ

1)แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ได้รับความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพิ่มมากขึ้น

2)เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความโปร่งใส ภายในหน่วยงานตนเองได้
มีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก
ธรรมาธิบาลยิ่งขึ้น

3)แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมีมาตรการป้องกันการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อนภายในโรงพยาบาล

เอกสาร : Download

ita-protect

 


จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม   180    คน