ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (รายการที่ 1 เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบ Hydrophobic จำนวน 800 ชิ้น)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม (รายการที่ 1 เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบ Hydrophobic จำนวน 800 ชิ้น)

เอกสาร : Download

13022019-2_1