EB.5 การดำเนินการโครงการและผลการปฎิบัติงานคู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปีงบ62

EB.5 การดำเนินการโครงการและผลการปฎิบัติงานคู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเผนแพร่ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสาร : Download

ita-EB5