EB.16 ระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยของโรงพยาบาลฯ ปีงบ62

EB.16 ระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ย ของโรงพยาบาลพยาบาลเจ้าพระยายมราช

รายละเอียด : คู่มือและแนวทางการปฎิบัติ แผงผังขั้นตอนการร้องเรียน สรุปผลรายงานการร้องเรียนปี 2561 และปีปัจจุบัน

เอกสาร : Download

ita-EB16