ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อ จำนวน 3 รายการ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

28032019_2-1