ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อ จำนวน 3 รายการ

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

05042019-2_1