ประกวดราคาซื้อ เครื่องเจาะกระดูกด้วยแรงลม (Compact Air drive)

ประกวดราคาซื้อ เครื่องเจาะกระดูกด้วยแรงลม (Compact Air drive)
พร้อมหัว Quick Coupling ,หัว DHS/DCS Triple Reamer และหัว Chuck and Key

เอกสาร : download