ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิดไม่น้อยกว่า 128 slice พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิดไม่น้อยกว่า 128 slice พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 1 ระบบ

เอกสาร : Download

04092019-2