ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณส่วนประกอบเม็ดเลือดขาวชนิด CD4

ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณส่วนประกอบเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

28112019-1