ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง จ้างเหมาทำหลังคาที่จอดรถทันตกรรมและรถรับบริจาคโลหิต

ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง จ้างเหมาทำหลังคาที่จอดรถทันตกรรมและรถรับบริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

16122019