ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่ แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 kw

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่ แบบอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw จำนวน 1 เครื่อง

เอกสาร : Download

20122019