ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่ แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 kw (ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่ แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 kw (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding )

เอกสาร : Download

19022020