EB.13 รายงานการวางระบบมาตรการ กลไกการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563

EB.13 รายงานการวางระบบมาตรการ กลไกการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 ของโรงพยาบาลพยาบาลเจ้าพระยายมราช

รายละเอียด : รายงานมาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฎิบัติงานและการประเมินผลสัมฤทธิ์ประจำปี 2563

เอกสาร : Download

eb13_2020