EB.24 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

EB.23 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการป้งกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับดัชนีการรับรู้ทุจริต

เอกสาร : Download

EB24-2020