EB.22 การให้ความรู้ในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนๆ ปีงบ63

EB.22 การให้ความรู้ในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนๆ ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด :การให้ความรู้ในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ รพ.ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยบาล

เอกสาร : Download

EB22_2020